BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Baggerwerken in Dikkebusvijver

baggerwerken Dikkebusvijver
Foto : FVL
Eind mei start de Provincie West-Vlaanderen met de bagger- en verdiepingswerken van Dikkebusvijver in Ieper. De voorbereidende werken, waaronder de aanleg van perskades op het bestaande bergingsbekken achteraan de vijver (6 ha), gingen van start op maandag 9 april en zijn zo goed als volledig uitgevoerd. De vijver komt al voor in schriften van voor 1320. De vijver is ontstaan door het afdammen van de Kemmelbeek en hij is 36 hectare groot. De vijver voorziet en voorzag Ieper van drinkwater, eertijds via de Ieperse grachten en daarna via een stelsel van pijpen van eikenhout. Tegenwoordig gebeurt dit via een modern pompstation. De werken kosten 602.353,13 euro, inclusief btw en zullen ongeveer een jaar duren. Ze zijn nodig omdat zo’n 144.000 m³ grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de Kleine Kemmelbeek. De Kleine Kemmelbeek kent een sterk verval van 35 meter op een afstand van 5 kilometer. Tijdens dit verval is er veel erosie: bodemerosie op de hellende percelen in het stroomgebied en beekoevers die geleidelijk afbrokkelen als gevolg van de erosieve kracht van het water in de waterloop.

Geplande baggerwerken en tegelijk verdiepingswerken

Eerst dienen de bermen van het bekken verhoogd te worden. Daarna zal slib in het nabijgelegen bestaande slibbekken opgespoten worden om na verloop van tijd te ontwateren. Na de ontwatering zal geprobeerd worden het bezinksel terug op de akkers, van waar het komt, af te zetten. Eerder werden er ruimingswerken uitgevoerd in 1990-1991 en in 2005. Toen werd er respectievelijk 200.000 m³ en 105.000 m³ geruimd. Om de diepgang van de waterkolom voor langere tijd te garanderen, onder andere voor watersport, zal de Dikkebusvijver plaatselijk verdiept worden. Daarnaast zullen tijdens de baggerwerken op een aantal plaatsen extra dieptes gecreëerd worden voor de vispopulatie. In deze geulen zullen kooien geplaatst worden waarin vissen kunnen schuilen voor onder andere de aalscholver.

Noodzaak van het ruimen

Het ruimen van de vijver is nodig om de verschillende functies ervan te vrijwaren. De hoofdfunctie van Dikkebusvijver is de drinkwaterwinning: zo’n 80 % van het volume drinkwater dat de stad Ieper verbruikt, komt uit de vijver. Ook nevenfuncties als recreatie en natuur zijn belangrijk. Daarnaast vormt Dikkebusvijver een belangrijke waterbergingsruimte: bij hevige en langdurige neerslag kan het overtollige oppervlaktewater in de vijver vastgehouden worden en zo de stad Ieper vrijwaren van wateroverlast. Het baggeren van Dikkebusvijver moet met steeds kleinere terugkeerperiodes gebeuren: vroeger was dit 15 jaar, nu minder dan 10 jaar. Dit brengt steeds hoger oplopende kosten met zich mee, zowel bij de stad Ieper en de Watergroep om het gebruik van de vijver voor drinkwater te kunnen behouden, als bij de Provincie West-Vlaanderen als waterbeheerder.

Financieel

De ruimings- en verdiepingswerken zijn een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de Watergroep. Ze worden uitgevoerd door de firma nv De Roeck uit Melsele. De kostprijs bedraagt 602.353,13 euro, inclusief btw. Er wordt 55 % Europese subsidie voorzien, omdat de werken deel uitmaken van een groter Europees Interreg V–project ‘Ecosystem’ waarbij het verbeteren van de biodiversiteit centraal staat. De Provincie en de stad Ieper delen de kosten, na aftrek van de Europese subsidie. De Watergroep betaalt een vergoeding voor het oppompen van drinkwater. Daarnaast werd in 2017 een 3-jaar durend Leaderproject goedgekeurd om te werken rond de erosieproblematiek. De steun bedraagt 33 % van de investeringskosten voor de werken die de Provincie aan de Kleine Kemmelbeek onderneemt. Bij de Vlaamse Landmaatschappij werd het projectvoorstel ‘Via robuuste waterlopen naar een goeie drinkkwaliteit’ ingediend. Via dit programma, bedoeld om problemen met water in landelijke gebieden op te lossen in samenwerking met de gebruikers van het gebied (landbouwers, bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders), kan een maximale steun van 500.000 euro verkregen worden.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
18 mei 2018
Geschreven door
BRU redactie (NSK)
Nieuws, Samenleving