BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws

Tactisch Respons team PZ VLAS nu ook beschikbaar voor andere politiezones

Afbeelding TARES VLAS Sinds begin 2022 beschikt de politiezone VLAS over een eigen, volwaardig Tactisch Respons team, afgekort TARES. Dit bijzonder bijstandsteam staat de klok rond in voor het uitvoeren van moeilijke, risicovolle, zowel geplande als onvoorziene politietussenkomsten in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Het leveren van die bijzondere bijstand wordt nu uitgebreid naar de politiezones Riho, Polder en Midow. TARES is een team van 10 inspecteurs en 2 (toekomstige) hoofdinspecteurs die zich volledig gespecialiseerd hebben aan de hand van de ‘Omzendbrief GPI 81’, die het algemene referentiekader van ‘Bijzondere Bijstand’ in De lokale politie vastlegt. Tares kan 24/7 opgeroepen worden en is telkens permanent met minstens 3 personen aanwezig tijdens de late shift en de nachtshift op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Afhankelijk van de ernst van de interventie waarvoor men opgeroepen wordt, kan er opgeschaald worden tot het volledig team paraat is. In het voorbije anderhalf jaar is al gebleken dat het zelf ‘in huis hebben’ van een eigen bijzonder bijstandsteam geen overbodige luxe is. Wekelijks wordt TARES ingezet om in hoofdzaak de interventie- en rechercheteams 24/7 bij te staan bij plotse maar ook geplande risicovolle interventies. Ruth Vandenberghe – voorzitter politiecollege: “In het verleden waren we voor dat soort interventies afhankelijk van een team van de federale politie. Nu beschikt PZ VLAS over een eigen team dat niet alleen zijn werkgebied veel beter kent, maar ook weet hoe de lokale politiezone werkt en daar perfect op kan inspelen zonder cruciale tijd te verliezen.”

Aanleiding en motivatie voor Bijzondere Bijstand in omliggende korpsen

Elke lokale politiezone, groot of klein, landelijk of stedelijk, krijgt steeds meer uitdagingen op het vlak van veiligheid en criminaliteit en kan uiteraard niet anders dan meegroeien. Criminelen of personen met zwaar psychologische problematieken stellen meer dan vroeger handelingen en daden die niet meer met regulier politiewerk kunnen aangepakt worden, waardoor er vaker ‘bijzondere bijstand’ nodig is. In het kader van de goede politionele samenwerking, voerde TARES de afgelopen 6 maanden ook al minstens 12 interventies uit bij onze naburige politiezones, want ook zij hebben uiteraard te maken met uiterst risicovolle tussenkomsten. Wanneer de nood het hoogst is en een lokaal politiekorps dringend gespecialiseerde bijstand nodig heeft, kan steeds een beroep gedaan worden op de gespecialiseerde steun van de federale politie. Zij doen er steeds alles aan om tijdig tot in de uithoeken van het land te geraken. Maar soms moet er echt onmiddellijk ingegrepen kunnen worden en is er geen tijd te verliezen, dit in functie van de veiligheid van mogelijke slachtoffers, buurtbewoners, hulpverleners en ook de dader(s).

Kerngedachte

TARES en de betrokken reguliere interventieteams (PZ VLAS, RIHO, POLDER en MIDOW) op de meest efficiënte manier aan elkaar ondersteuning laten bieden. In het geval van geplande tussenkomsten waarbij er echter concrete aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van automatische vuurwapens, munitie van zwaar kaliber, explosieven en/of granaten, zullen de speciale eenheden van de federale politie tussenkomen.

Opstart van een protocolakkoord tussen PZ’s Vlas, Riho, Polder en Midow

Concreet houdt dit protocolakkoord een samenwerkingsovereenkomst in waarbij volgende algemene afspraken in een duidelijk kader vastgelegd en geformaliseerd worden: • steunaanbod: de bevoegdheden/takenpakket van het TARES team • steunaanvraagprocedure: de manier van aanvragen/oproepen van de bijzondere bijstand • de coördinatie en leiding op het terrein: verantwoordelijkheden, rolverdeling, aansturing • een overzicht van de mogelijkheden, beperkingen en risico’s • de compensatieregeling over de inzet van mensen en middelen • informatiesessies voor de leidinggevenden van de andere korpsen • … Filip Devriendt – korpschef PZ VLAS: “Het kunnen inzetten van TARES in andere politiezones is iets wat wij willen bestendigen en officialiseren. In dat kader wordt dit protocolakkoord met de politiezones RIHO, POLDER en MIDOW opgesteld. Vandaag komen de korpschefs, samen met hun voorzitter van het politiecollege, naar de PZ VLAS voor de officiële ondertekening van dit protocolakkoord. Op die manier wordt het leveren van bijzondere bijstand door TARES aan hun politiezones officieel vastgelegd.”

Wettelijk kader

De omzendbrief GPI 81 heeft het wettelijk kader gecreëerd om de oprichting van lokale bijzondere bijstandsteams mogelijk te maken, die kunnen instaan voor de tussenkomsten/opdrachten die in de omzendbrief gedefinieerd worden als ‘bijzondere bijstand. In die omzendbrief gaat het over tussenkomsten met een bepaalde potentiële risicograad die de reguliere basispolitiezorg overstijgen. Er wordt daarom een duidelijk algemeen principe geschetst dat stelt dat er ter ondersteuning van de basispolitiezorg 3 bijstandsniveaus worden onderscheiden op basis van een opschaling naar gelang de (potentiële) escalatie van het gevaar of het geweld: 1. Het eerste niveau is de reguliere bijstand door bv. een extra politiepatrouille 2. Het tweede niveau betreft de bijstand van een bijzonder bijstandsteam van de lokale politie 3. Het derde niveau behelst de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie Ook voor politiekorpsen zonder bijzonder bijstandsteam, is het steeds kunnen beschikken over en een beroep kunnen doen op het TARES-team enorm belangrijk. Getuige hiervan zijn de enkele zware incidenten in de politiezones : intra familiaal geweld met excessen, afrekeningen in het drugsmilieu, vertakkingen van criminele netwerken … De tussenkomsten van TARES en de professionele samenwerking en aanpak van de andere politiezones zijn telkens een absolute meerwaarde gebleken. In afwachting van het optreden van de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie dienen in bepaalde gevallen faciliterende en bewarende maatregelen genomen te worden (informatie-inwinning, bevriezen van de situatie, inplaatsstelling van perimeters, voorbereiden van een noodscenario…). Deze maatregelen kunnen in optimale omstandigheden het best genomen worden door een lokaal bijstandsteam, daar zij volgens de gezamenlijke principes van de GPI 81 opgeleid en getraind zijn en dus vertrouwd zijn met de procedures en tactieken van de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie. Bovendien kan het dat, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, de gespecialiseerde steun en interventie van de federale politie niet of niet tijdig kan worden geleverd en dat de situatie een dringende tussenkomst vereist. Dan is de lokale politie genoodzaakt om onmiddellijk zelf tussen te komen. Een lokaal bijzonder bijstandsteam is dan het best geplaatst om dit uit te voeren.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
16 juli 2023
Geschreven door
BRU redactie (RMK)
Nieuws