BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Evenementen, Nieuws

Gratis gidsbeurten in natuurparel het Oude Leiereservaat

Op zondag 17 september organiseert Natuurpunt ‘De Vlasbek’ vier gratis gidsbeurten in het Oude Leiereservaat.  Sinds 1985 ijvert deze natuurvereniging voor de volledige bescherming van dit uniek stukje natuur gezien het de rust- en foerageerplaats vormt voor heel wat vogels en bovendien uiterst belangrijk is voor een groot aantal soorten dagvlinders.

Het meest vlinderrijke stukje natuur uit onze regio, waarin ongeveer een dertigtal verschillende vlindersoorten zich verenigen waaronder enkele heel zeldzame zet op zondag 17 september uitzonderlijk de deuren open.  Onder meer vlindersoorten als het hooibeestje, het bruin-blauwtje en het groot dikkopje die heel zeldzaam zijn vinden er hun thuis, net als de beschermde vlindersoort Spaanse Vlag.  Maar ook de even zeldzame eikelmuis is er eveneens terug te vinden.    

Uniek stukje natuur

“Binnen het gebied die onder meer de oude Leie-arm herbergt is ook bos, stukjes moeras en heel wat grasland terug te vinden die op zijn beurt dat weer broedvogels en heel wat insecten aantrekt.”  Opent conservator Johan Staelens van Natuurpunt ‘De Vlasbek’, “Het Oude Leiereservaat kwam destijds tot stand door het afsnijden van Leiebochten waardoor enkele rivierarmen ontstonden waar de natuur ongestoord haar gang kon gaan.  Opgespoten gronden er omheen werden met rust gelaten of beplant met Noordse Esdoorns.  Sinds 1985 ijvert Natuurpunt ‘De Vlasbek’ dan ook voor de volledige bescherming van dit uniek stukje natuur.  Het vlinderreservaat heeft een kleine oppervlakte van ongeveer 7,4 ha dat onder handen wordt genomen door Natuurpunt ‘De Vlasbek’, maar eigenlijk eigendom is van De Vlaamse Waterweg.   Het Agentschap van natuur en Bos (ANB) is dan weer de eigenaar van de oude Leiearm.   Voor natuurliefhebbers en inwoners van de gemeente Kuurne is het alvast het enige natuurgebied waar veel waardevolle natuur en biodiversiteit nog aanwezig is.  Tevens is het Oude Leiereservaat ook een rust- en foerageerplaats voor veel vogels zoals de Fuut, Waterral, Boomvalk, Sperwer, Houtsnip, Ijsvogel, Torenvalk, Kleine bonte specht enz…” 

Thuis voor zeldzame eikelmuis

Niet enkel vogels zijn dol op het oude Leiereservaat, ook de eikelmuis, enkele vleermuissoorten en een groot aantal vlindersoorten vertoeven er graag.  “Het reservaat is bovendien uiterst belangrijk als stapsteen voor een groot aantal soorten dagvlinders die sterk achteruit gegaan zijn zoals onder meer het Hooibeestje en het Landkaartje.”, gaat de conservator verder, “Het is een open deur intrappen dat het met onze dagvlinders heel erg gesteld is.  Dit jaar is een uitermate slecht jaar, ik zag trouwens nog geen enkele Kleine Vos dit jaar.  In 2009 maakten we een beheerswandeling om meer advies in te winnen over een aangepast vlinderbeheer.  Er werd eerst grondig geïnventariseerd  welke soorten dagvlinders en in welke aantallen ze voorkwamen in ons natuurgebied.  We bekeken tevens op de gemeentekaart welke corridors er aanwezig zijn om de instroom van andere dagvlinders uit naburige natuurgebieden mogelijk te maken.  Deze natuurgebieden zijn vooral langs de Leie maar ook de Venning, de Groene long, het Vlaspark en het Heulebeekdomein gelden ook als “Stepping zone”.” 

Hooibeestje en groot dikkopje

“Zoals eerder gezegd stemden we ons vlinderbeheer af op het sterk bedreigde Hooibeestje alsook het groot dikkopje. “, legt de conservator verder uit, “Het Hooibeestje komt immers voor op schraal grasland, overgaand in een gebied met kleine struikjes.  Het is echt een warmteminnende soort.  Ieder jaar worden twee zones gemaaid en wordt de derde zone ongemoeid gelaten. Dit noemen we een gefaseerd maaibeheer.  Dit gefaseerd maaibeheer moet ervoor zorgen dat de er voor alle stadia van het Hooibeestje (eitje – rups – imago) continu geschikte plaatsen zijn.  Door dit aangehouden gefaseerd maaibeheer (tweemaal maaien en afvoeren per jaar) verschraalt de bodem waardoor meerdere plantensoorten en vooral grassen tot ontwikkeling komen. Hoe groter het aantal waardplanten, hoe groter het nectaraanbod en dit resulteert dan ook in een groter aantal dagvlinders.  Voor het Hooibeestje maaien we tweemaal per jaar.  Het maaien vindt dus plaats binnen de vliegtijd van de twee generaties bij goed weer en bij een temperatuur boven de 17 graden.  Tijdens het maaien kunnen de dagvlinders zelf nog tijdig vluchten voor de maaibalk.”  

Unieke inkijk in natuurgebied

Wie een kijkje wil nemen binnen in het natuurreservaat ‘De Oude Leie’ kan zich aanbieden die dag om 9, 10.30, 14 en 16 uur beneden onder de  ringbrug van de R8 gelegen aan de N43 vanwaar de geleide wandelingen zullen vertrekken doorheen het natuurreservaat.   Iedereen is welkom en fietsen kunnen onder de brug worden geparkeerd. 

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
1 september 2023
Geschreven door
BRU redactie (NSK)
Evenementen, Nieuws