BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU ACTUALITEIT AGENTSCHAP VZW

BRU logo zwart
Nieuws, Samenleving

Nieuwe korpschef voor politiezone Grensleie

Nieuwe korpschef voor politiezone Grensleie

MENEN/WEVELGEM/LEDEGEM – Didier Vandecasteele legde de eed af als nieuwe korpschef van de Politiezone Grensleie. Korpschef Vandecasteele is reeds bijna een jaar aan de slag bij PZ Grensleie en sedert vandaag ook officieel korpschef. Vandecasteele was voordien reeds actief bij de wegpolitie in Antwerpen en bij de coördinatie- en steundirectie in Brugge.

Na zijn eedaflegging lichtte de korpschef ook de criminaliteitscijfers van PZ Grensleie toe voor de periode 2019 – 2023.

Dalende trend voor inbraak in gebouwen

In politiezone Grensleie is er een dalende trend op vlak van inbraken, vooral vanwege preventieve maatregelen zoals BeSafe@Home, gerichte patrouilles en afwezigheidstoezicht. Samenwerking met gemeentelijke diensten en techno-preventief advies helpen ook bij het verminderen van inbraken.

Fietsdiefstallen: een groeiend probleem

Politiezone Grensleie, ervaart een groeiend probleem met fietsdiefstallen, vooral van elektrische fietsen en steps. Dit leidt tot een grotere financiële impact op slachtoffers en een toename van aangiftes. Om dit aan te pakken, promoot politiezone Grensleie, actieve fietslabeling en overweegt ze, het gebruik van ‘lokfietsen’. Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een afname van fietsdiefstallen en tot een verhoogd veiligheidsgevoel in de zone.

Mousejacking

Korpschef Vandecasteele waarschuwt verder voor “mousejacking”, een nieuwe vorm van diefstal waarbij dieven draadloos toegang krijgen tot voertuigen, via de keyless entry-functie. Vooral Peugeot-voertuigen zijn doelwitten. Burgers wordt geadviseerd, extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals onder meer het veilig bewaren van sleutels en het overwegen van specifieke verzekeringen tegen dit soort diefstal.

Diefstallen met geweld, zonder wapens

In de politiezone Grensleie, is er een stijging van diefstallen met geweld zonder wapens, vooral op openbare wegen, in parken, op aardewegen en in woningen. Er wordt een campagne genaamd ‘Geef de dief geen kans’ gelanceerd om deze trend tegen te gaan, door in te zetten op preventie en bewustwording.

Focus op LAR in Rekkem en industriegebied Gullegem

Er is een toename van winkeldiefstal en ladingdiefstal merkbaar. Door georganiseerde bendes, zijn er meer diefstallen gepleegd. Sommige daders zijn gearresteerd dankzij samenwerking en informatie-uitwisseling. Extra patrouilles en versterkte samenwerking met andere politiezones worden ingezet, om deze trend tegen te gaan. Bewustwording en melding van verdachte activiteiten worden aangemoedigd. Een gericht actieplan wordt ontwikkeld voor de LAR in Rekkem en de industriegebieden van Wevelgem en Gullegem krijgen extra aandacht voor veiligheid.

Drugsproblematiek

De drugsproblematiek in de politiezone Grensleie is toegenomen na de coronapandemie, met een stijging van 46% in druggerelateerde incidenten vergeleken met 2019. De Gespecialiseerde Interventie Cel (GIC) is versterkt om deze problemen aan te pakken, inclusief ondersteuning aan de lokale recherche. Nieuwe synthetische drugs, zoals Flakka, vormen een uitdaging en vereisen een aangepaste aanpak. De politie blijft zich inzetten om effectief om te gaan met de drugsproblematiek, maar merkt op dat de ‘jacht’ op drugs kan leiden tot een vertekend beeld van stijging in vaststellingen.

Intrafamiliaal geweld

Het intrafamiliaal geweld in de politiezone Grensleie, toont een dalende trend in fysiek en economisch geweld, maar een lichte stijging in psychisch geweld. Om deze trend tegen te gaan, wordt er gestreefd naar kwalitatieve processen-verbaal voor betere opvolging en vervolging. Stalkingalarmen worden gebruikt, om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen, met de Sociale Politie die hierin een belangrijke rol speelt. Deze alarmsystemen helpen slachtoffers snel hulp in te roepen en de politie te waarschuwen bij bedreigingen, wat bijdraagt aan een effectievere aanpak van intrafamiliaal geweld en de bescherming van slachtoffers.

Nieuwe korpschef voor politiezone Grensleie

Tijdens de coronapandemie was er een sterke toename van cybercriminaliteit, met onder meer hacking, valsheid in informatica, sabotage en phishing. Wat vaak tot tot identiteitsfraude leidt. Om dit aan te pakken, is het cybersecurity game ‘Hackshield’ gelanceerd, met de bedoeling, jongeren veilig met informatica om te leren gaan. Cyberontbijten worden georganiseerd om burgers, vooral senioren, te leren zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Preventietips worden gedeeld op sociale media en de website om cybercriminaliteit te voorkomen.

Mensenhandel en mensensmokkel

In 2023 werden in de politiezone Grensleie, 3 gevallen van mensenhandel en 1 geval van mensensmokkel geregistreerd. Maatregelen omvatten zowel gerechtelijke als bestuurlijke acties, tegen deze ernstige misdrijven. Zoals strafrechtelijke vervolging en bestuurlijke sluiting van uitbatingen, bij vermoedens van mensenhandel en mensensmokkel. Deze integrale aanpak is gericht, op het beschermen van slachtoffers, het ontmoedigen van daders en het voorkomen van herhaling van deze misdrijven.

Verkeersveiligheid

Verkeersongevallen laten in de politiezone Grensleie een dalende trend zien . Hoewel het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade is gedaald, was er toch een lichte stijging in het aantal verkeersongevallen met gewonden. Gelukkig waren er in 2023 geen dodelijke verkeersongevallen. Preventie blijft een focus om de verkeersveiligheid te verbeteren, met deelname aan campagnes en strengere handhaving van verkeersovertredingen. Samen met de stad Menen en de gemeenten Wevelgem en Ledegem, worden infrastructurele aanpassingen gedaan, om de wegen veiliger te maken en het aantal verkeersongevallen te verminderen.

De top 5 van de verkeersinbreuken in de politiezone Grensleie

In politiezone Grensleie werd er – in 2023 – een daling van 4% van het aantal verkeersinbreuken opgetekend.

De top 5 verkeersinbreuken van dat jaar waren: GSM-gebruik tijdens het rijden: 547 gevallen; technische eisen van het voertuig: 277 gevallen; overtreding van verbodsborden: 249 gevallen; niet dragen van de gordel of gebruik van kinderzitje: 243 gevallen; stilstaan en parkeren op verboden plaatsen: 214 gevallen.

De verkeersdienst heeft een goed team, dat zich dagdagelijks voor de volle 100% inzet voor de handhaving van de verkeersregels. Daarnaast zijn ook de operationele eenheden van het interventieteam alert en oplettend, wat aan een effectieve aanpak van verkeersinbreuken bijdraagt.

Nieuwe korpschef voor politiezone Grensleie

Er zijn in 2023, 30.597 snelheidsovertredingen vastgesteld, voornamelijk in Menen. Deze toename kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder: veranderde snelheidslimieten, de verruiming van zone 30, het invoeren van fietsstraten, de implementatie van een nieuwe werkende trajectcontrole en een grotere inzet op mobiel flitsen. Politiezone Grensleie blijft zich inzetten, om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal snelheidsovertredingen te verminderen. Dit omvat onder meer het handhaven van de verkeersregels, het uitvoeren van controles en het organiseren van sensibiliseringscampagnes.

De politieplannen voor de komende jaren

De voornaamste doelen van politiezone Grensleie zijn: preventie, maximale aanwezigheid op het terrein, reguliere acties met een repressief aspect om criminelen af te schrikken, samenwerken met partners, (buurzones, federale politie en Franse collega’s), specifieke actieplannen (zoals het LAR-actieplan en deelname aan het big-data project), het afleveren van kwalitatieve processen-verbaal met het oog op het verbeteren de vervolgingsmogelijkheden en de ondersteuning van de cel Bestuurlijke Handhaving voor een gecombineerde gerechtelijke en bestuurlijke aanpak.

“Het doel is om als politiezone ‘Samen Sterk’ te staan, met goede samenwerking tussen verschillende diensten en stimulering van het team, om de criminaliteit effectief te bestrijden”, besluit de nieuwe korpschef.

Deel dit artikel
Facebook
Twitter
LinkedIn
5 maart 2024
Geschreven door
BRU redactie Ronny Hantson
Nieuws, Samenleving